TRAMWAJ NA NARAMOWICE

Koncepcja

Jeszcze 20 lat temu Naramowice traktowane były jako przedmieścia Poznania. W pobliżu było tylko jedno duże osiedle i zabudowa jednorodzinna, głównie wzdłuż ul. Naramowice. W końcu XX i na początku XXI wieku powstała tu jednak spora dzielnica mieszkaniowa. Przybyły nowe bloki i osiedla, ale infrastruktura drogowa pozostała niezmieniona.

Codziennie, w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, ul. Naramowicka staje w korku, którego długość może sięgać kilometra. Unieruchomione są w nim również autobusy, którym przejazd pomiędzy przystankami zamiast dwóch, zajmuje czasami nawet dwadzieścia minut.

W 2014 roku, jeszcze za prezydentury Ryszarda Grobelnego, ruszyły przygotowania do konsultacji, z których miało wynikać czy na Naramowice będzie jechać tramwaj, autobus, czy też szybki autobus BRT. Rok później Jacek Jaśkowiak, nowy Prezydent Miasta Poznania zdecydował, że osiedle będzie obsługiwane przez nową trasę tramwajową, co było realizacją jego obietnicy, którą złożył podczas kampanii wyborczej. Od tego czasu trwają przygotowania do uruchomienia tej największej inwestycji komunikacyjnej Poznania. – To inwestycja, która będzie miała wpływ na funkcjonowanie Poznania przez następnych kilkadziesiąt lat – zapowiada Jacek Jaśkowiak.

Budowa trasy tramwajowej znacząco ułatwi dojazd do Naramowic. Dzięki niej zwiększy się udział komunikacji zbiorowej w przemieszczaniu się z i do dzielnicy. Wpłynie ona także na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i obniży poziom hałasu w okolicy. Dzięki całkowicie przebudowanej infrastrukturze drogowej (tory tramwajowe, drogi i ścieżki rowerowe) poprawi się też bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Inwestycja

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa dwóch nowych odcinków tras tramwajowych:

  • od pętli „Wilczak” do przystanku końcowego „Błażeja” na Naramowicach,
  • od skrzyżowania ulic Garbary/Estkowskiego, ulicą Szelągowską do pętli „Wilczak”.

Pracom przy budowie torowisk towarzyszyć będzie przebudowa układu drogowego i sytemu ścieżek rowerowych. Cały projekt rozłożony jest na dwa etapy.

Etap pierwszy

Etap pierwszy, to kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli „Wilczak”, zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańska/Szelągowska/Naramowicka do przystanku końcowego „Błażeja”, usytuowanego na obszarze Naramowic, pomiędzy ul. Bolka i Błażeja. Przebieg trasy zaplanowano w następujący sposób:

  • Pętla Wilczak – ul. Lechicka – wzdłuż ul. Naramowickiej (po jej zachodniej stronie)
  • ul. Naramowicka/Lechicka – skrzyżowanie bezkolizyjne, wiadukt tramwajowy
  • ul. Lechicka – Błażeja – wzdłuż tzw. ul. Nowa Naramowicka (po jej zachodniej stronie)

Razem z budową trasy tramwajowej, planowana jest również modernizacja/remont ul. Naramowickiej na odcinku Serbska – Lechicka, przebudowa skrzyżowania ul. Naramowicka/Lechicka oraz budowa ul. Nowa Naramowicka, która zostanie włączona do istniejącej Naramowickiej łącznikiem stanowiącym fragment ul. Nowa Stoińskiego. Integralną częścią tego zadania inwestycyjnego będzie także przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej, jak również odpowiednio do istniejącej dzisiaj sytuacji w terenie, modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej.

Tramwaj na Naramowice - plan trasyWzdłuż Naramowickiej powstanie torowisko o długości 3,3 km, a długość dróg, włącznie z dojazdowymi i skrzyżowaniami, wyniesie prawie 7,5 km. Na trasie zlokalizowanych będzie 8 przystanków.

Szacowana wartość całkowitych nakładów brutto przewidzianych w budżetach ZDM i ZTM wynosi 430 mln zł z czego ponad 1/3 pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. 46,2 mln zł to przeznaczona na przebudowę węzła część większej dotacji unijnej (przyznanej w wysokości ok. 122 mln zł na inwestycje w ciągu drogi krajowej nr 92, to jest na przebudowę ul. Bałtyckiej, północnej nitki mostu Lecha oraz skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej), natomiast 109 mln zł to dotacja na budowę trasy tramwajowej, która została przyznana w grudniu 2017.

W lutym 2018 roku będzie gotowy Projekt Funkcjonalno-Użytkowy przygotowany przez Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu. Wiosną rozpisany będzie przetarg, a w sierpniu 2018 wybrany wykonawca będzie mógł rozpocząć działania polegające w pierwszym okresie na wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych do wykonania prac decyzji administracyjnych. Harmonogram działań zakłada rozpoczęcie robót budowlanych już w 2018 roku, które to prace powinny zakończyć się do końca 2021 roku. Całość pierwszej części inwestycji powinna być gotowa i oddana do użytku wiosną 2022 roku.

Etap drugi

Drugi etap inwestycji zakłada budowę trasy tramwajowej od pętli „Wilczak” zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańska/Szelągowska/Naramowicka do skrzyżowania ul. Garbary/ul. Estkowskiego. Przebieg trasy zaplanowano w ciągu ul. Szelągowskiej oraz ul. Garbary. Budownie torowiska towarzyszyć będą:

  • modernizacja/remont ul. Szelągowskiej,
  • przebudowa skrzyżowania ul. Szelągowskiej z ul. Armii Poznań oraz ulic przyległych w niezbędnym zakresie
  • przebudowa wiaduktu kolejowego przy stacji Poznań-Garbary
  • przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej
  • modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej

Obecnie trwają prace nad dokumentacją przetargową. Powinna być gotowa najpóźniej w II kwartale 2019 r.

O projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie Nr: POIS.06.01.00-00-0039/16-00 z dnia 28.12.2017 r.

Wartość projektu: 264 439 184,33 PLN (wg umowy o dofinansowanie UE)

Wartość dotacji: 109 002 900,02 PLN (wg umowy o dofinansowanie UE)

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.